Test

OBS: Betala inget förrän du fått antagningsbeskedet, som kommer i januari. Anmälningsavgiften på 1 500 SEK betalas i direkt anslutning till antagningsbeskedet. Ha tålamod 🙂 Du hittar all information om skolan samt betalningsinformation i rullgardinsmenyn under SOMMARHOCKEYSKOLAN 2024 ovan.
Jag godkänner att min dotters namn publiceras på hemsidan över anmälda (samt senare även antagna) elever
Här anmäler du dig till en eller två veckors hockeyskola.
Det här hjälper oss att dela in alla i rätt grupp. Svara så sanningsenligt som möjligt.
Kort beskrivning om var eleven ligger utvecklingsmässigt, om du vill utveckla svaret ovan.
Vi kan inte garantera att du kommer att placeras i ditt förstahandsval, och uppskattar att du har överseende med detta. Håll texten kort, tack!
Välj inom vilket intervall spelaren är i längd då lägret börjar (på ett ungefär)
Inte förälderns email, den lägger ni in senare. Lämna blank om eleven inte har en email.
Vi garanterar inget bad i Halmstad, men vill ändå veta om simkunnigheten.
Click or drag a file to this area to upload.
Bilden används på ackrediteringen som eleven bär med sig hela veckan. Vi behöver den också för att koppla namn till ansikte redan innan lägret.
Jag godkänner att min dotter syns i en video som visas på invigningen. Här finns inga namn kopplat till bilderna. Bilderna är från föregående års Maria Rooth Sommarhockeyskolor. Jag godkänner även att invigningsvideon läggs ut på Maria Rooths youtube-kanal samt visas på Maria Rooths olika sociala kanaler, inklusive hemsidan.
Godkänner foto av eleven på hemsida och sociala medier
Jag godkänner att ni förvarar min dotters Anmälningsuppgifter till sommarens hockeyskola, både i elektronisk form samt i excelark för att möjliggöra administrationen av skolan.
Enligt ovan
NOTE: Pay nothing until you have received the notification of admittance! The registration fee of SEK 1,500 is paid directly in connection with the admission notice that you will get in January. All information about the school and payment information can be found in the drop-down menu under SUMMER HOCKEY SCHOOL 2024 above.
I agree that my daughter's name is published on the website of registered (and later also admitted) students.
Register for one or two weeks of hockey school!
This helps us divide everyone into the right group. Answer as truthfully as possible.
Brief description of where the student is developmentally, if you want to elaborate on the answer above.
We can not guarantee that you will be placed with your friend(s), and appreciate that you are tolerant of this. Keep the text short, thank you!
Choose within what interval the player is in length when the camp begins.
Leave blank if the student does not have an email.
We want to know as much as possible to be well prepared.
Allergies and don't forget food allergies. We want to know as much as possible to be well prepared.
We do not guarantee swimming in Halmstad, but still need to know about the swimming ability.
Click or drag a file to this area to upload.
We need a facial image that the student will have on her accreditation during the week. We also need it to connect names to faces even before the camp.
I agree that my daughter can be seen in a video shown at the opening ceremony. There are no names linked to the images. The images are from previous year's Maria Rooth Summer Hockey Schools. I also agree that the opening ceremony will be posted on Maria Rooth's youtube channel and shown on Maria Rooth's various social channels, including the website.
I agree that my daughter is included in photos / videos taken during the week and later posted on Maria Rooth's social media such as instagram / facebook / twitter etc, as well as on the website.
I agree that you keep my daughter's Registration Information for this summer's hockey school, both electronically and in Excel sheets to enable the administration of the school.
See student contract above